CMU MOOC

CMU0012

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนกำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่ประชาชนให้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง 

เนื้อหาในหลักสูตร

  • แนะนำรายวิชาการแปรรูปมะม่วงเพื่อสร้างอาชีพ
  • เนื้อหารายวิชา
  • แบบทดสอบประมวลความรู้

การแปรรูปมะม่วงเพื่อสร้างอาชีพ

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
  • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการแปรรูปมะม่วงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง หรือต้องการใช้เป็นอาชีพเสริม ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • วีดีโอรวม 00 ชั่วโมง 18 นาที
  • เวลาเรียนที่แนะนำ 1 ช.ม./สัปดาห์
  • Self-Paced
  • -
* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
กรุณา [ Login / Register ]