CMU MOOC

CMU0011

รายละเอียดคอร์ส

        รายวิชา Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2 ซึ่งเปิดสอนทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ เนื้อหาที่จะจัดให้มีการเรียนรู้ในระบบ CMU MOOC เกี่ยวกับ 5 ประเด็นหลักได้แก่ 1) หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 ชั่วโมง) 2) การประเมินสัญญาณชีพและภาวะโภชนาการ (1 ชั่วโมง) 3) การทำความสะอาดร่างกายเด็กประจำวัน (1 ชั่วโมง) 4) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ (1 ชั่วโมง) และ 5) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร (1 ชั่วโมง) รวมทั้งหมดจำนวน 5 ชั่วโมงซึ่งจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนการฝึกปฏิบัติใน สถาณการณ์จริงและเรียนรู้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ ในปัจจุบันพบว่า ความต้องการในการผลิตนักศึกษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตลอดจนมีหลักสูตรผลิตร่วมจากประเทศจีน ทำให้มีจำนวนนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้มีผลต่อโอกาสในการฝึกทำหัตถการต่างๆ ผู้สอนจึงมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในทักษะขึ้นพื้นฐานต่างๆ ก่อนและเมื่อต้องลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ผู้เรียนจะสามารถทำหัตถการต่างๆ นั้นได้อย่างมั่นใจ ซึ่งผลดีนอกจากเกิดกับผู้เรียนแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวด้วย (ในการฝึกปฏิบัติจริงผู้ปกครองของทารกและเด็กจะปฏิเสธการอนุญาตให้นักศึกษาพยาบาล/หรือแม้แต่พยาบาลจบใหม่ทำหัตถการหากประเมินท่าทีของนักศึกษาแล้วดูไม่มีความมั่นใจ) ซึ่งก็จะเป็นวงจรกล่าวคือ นักศึกษาก็ขาดทักษะที่จำเป็น ทำให้ไม่สามารถให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้

        การดูแลประจำวันสำหรับทารกแรกเกิดหรือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วย การดูแลทำความสะอาดร่างกาย การจัดเตรียมนมหรืออาหาร การนอนหลับและการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาพยาบาลทุกคนทั่วโลกจะมีหลักการในการดูแลคล้ายๆ กัน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีสื่อทางการพยาบาลนำเสนอข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งเรื่องการสืบค้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ควรส่งเสริมให้กับผู้เรียนในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเต็มไปด้วยข้อมูล แต่จะเลือกนำข้อมูลที่ดีและคุณภาพไปใช้ได้อย่างไรเป็นอีกบทบาทที่ผู้สอนควรให้การสนับสนุนผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ต่อไป

เนื้อหาในหลักสูตร

การดูแลเด็กตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Practice in Child Care)

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
  • นักศึกษาพยาบาล ครูและผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
  • วีดีโอรวม 03 ชั่วโมง 34 นาที
  • เวลาเรียนที่แนะนำ 5 ช.ม./สัปดาห์
  • Self-Paced
  • มีประกาศนียบัตร (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
กรุณา [ Login / Register ]