CMU MOOC

ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน

Everyday disaster
CMU004
 • Target group

  General public

 • COURSE TYPE

  Self-paced

 • COMMITMENT

  2 hrs/week

 • CREDENTIAL

  None

วิชา “ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน”คือการให้ความรู้ด้านการรับมือกับภัยพิบัติเบื้องต้น โดยจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก ความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน โดยเน้นที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดในภูมิภาคภาคเหนือ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำท่วม พร้อมกับการรับมือกับภัยพิบัติประเภทอื่น ๆ ในโลกด้วย มีการอธิบายถึงขั้นตอนการรับมือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น ความเข้าใจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับภัยพิบัติ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น 1.การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหว 2.ลักษณะบ้านและวัสดุที่พร้อมรับมือกับน้ำท่วม เป็นต้น นอกากนี้จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในชุมชนของภาคเหนือ มีการยกตัวอย่างและอธิบายถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับมือกับพิบัติ

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถ
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติใกล้ตัวได้ (ความรู้ - Knowledge)
 • ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบตัวอย่างสถานการณ์ภัยพิบัติอื่น ๆ จาก case study ได้ (ความเข้าใจ - Comprehension)
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในด้านอื่น ๆ เช่น การออกแบบ การแพทย์ การ สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ได้ (การนำความรู้ไปประยุกต์ - Application)
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และรับมือกับภัยพิบัติได้ (การวิเคราะห์ – Analysis และ การสังเคราะห์ - Synthesis)
 • ผู้เรียนสามารถบอกความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติในที่อยู่อาศัยของตนเอง และประเภทอาคารต่าง ๆ ได้ (การประเมินค่า - Evaluation)

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการออกแบบและภัยพิบัติ
CMU MOOC | Chiang Mai University

Information Technology Service Center, Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

053943855 ,053943820 ,053943856