CMU MOOC

CMU0013 MOOC+

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า จัดโดยศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะสำหรับผู้สนใจทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับการฟื้นฟูป่าเขตร้อน เทคนิคการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง การใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูป่า รวมทั้งการออกแบบและสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ได้ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาแบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 8 หัวข้อ และการอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 7 หัวข้อ ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนั้น ยังมีการฝึกปฏิบัติทดลองการเพาะเมล็ดซึ่งทางหลักสูตรจะจัดส่งชุดอุปกรณ์ให้ผู้เรียนถึงบ้าน สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้ใบรับรองสมรรถนะด้านความสามารถในการวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
2) เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการฟื้นฟูป่า การปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาการสอนและรายละเอียด+ชื่อผู้สอนในแต่ละบทเรียน
1. ระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศไทย
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี

2. ระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์

3. เทคนิคการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมกับระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่
    - อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน

4. ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการฟื้นฟูป่า และความสำคัญของหอพรรณไม้ในการฟื้นฟูป่า
    - รองศาสตราจารย์ ดร.สตีเฟน เอลเลียต
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์

5. การเลือกชนิดไม้ยืนต้นเพื่อการฟื้นฟูป่า
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี

6. การสำรวจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อนการฟื้นฟู
    - อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน

7. อนาคตของการฟื้นฟูป่า : การฟื้นฟูป่าแบบอัตโนมัติ
    - รองศาสตราจารย์ ดร.สตีเฟน เอลเลียต

8. การดูแลพื้นที่หลังการฟื้นฟู และการติดตามผลการฟื้นฟูป่า
    - อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน

(ผู้สอนภาคทฤษฎี – คณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ภาคปฏิบัติ (จำนวน 7 หัวข้อ)
1. การสำรวจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อนการฟื้นฟูจากภาคพื้นดิน และอากาศยานไร้คนขับ
2. การวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้น
3. การวางแผนการฟื้นฟูป่า กรณีศึกษาจากม่อนล่อง
4. การเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง และการเก็บเมล็ด
5. การจัดการเมล็ด และต้นกล้าในเรือนเพาะชำ
6. การเตรียมพื้นที่และการเตรียมต้นกล้าก่อนการฟื้นฟู
7. การปลูกต้นกล้า และการดูแลต้นกล้าหลังการปลูก

(ผู้สอนภาคปฏิบัติ – คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เนื้อหาในหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า (Forest Restoration Technology)

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
  • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการฟื้นฟูป่า การปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วีดีโอรวม 05 ชั่วโมง 04 นาที
  • เวลาเรียนที่แนะนำ 3 ช.ม./สัปดาห์
  • Self-Paced
  • มีประกาศนียบัตร (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
กรุณา [ Login / Register ]