CMU MOOC

ส่องธุรกิจปทุมมา อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

Side Business for Extra Income
CMU002
 • Target group

  General public

 • COURSE TYPE

  Self-paced

 • COMMITMENT

  2 hrs/week

 • CREDENTIAL

  None

ปทุมมาเป็นไม้พื้นบ้านของไทย อยู่ในกลุ่มพืชสกุลขมิ้น เป็นพืชวงศ์ขิง พืชกลุ่มนี้เดิมนิยมนำมาเป็นพืชสมุนไพรและบริโภค แต่เนื่องจากดอกมีรูปร่างสีสันหลากหลายและสวยงามจึงนำมาใช้เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และไม้ประดับแปลง ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันปทุมมาได้กลายเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ดังนั้นการปลูกปทุมมาอย่างถูกหลักวิชาการเพื่อการส่งออกจึงเป็นสิ่งสำคัญตามมาตรฐานที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนดไว้ จะเป็นการขยายความต้องการของตลาดต่างประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถ อธิบายการปลูกและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวปทุมมาและกระเจียวได้

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

ไม่มี
CMU MOOC | Chiang Mai University

Information Technology Service Center, Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

053943855 ,053943820 ,053943856