CMU MOOC

CMU0016

รายละเอียดคอร์ส

ผู้สอน

รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู
รศ. ดร.นงเยาวย์ เกษตร์ภิบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายรายวิชา

โครงการ“อบรมแกนนาสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ” (CMU’s Health Volunteers Training) อยู่ภายใต้โครงการย่อยชื่อ โครงการการสร้างเสริมศักยภาพแกนนาสุขภาพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (CMU’s Health Volunteers) เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายสนับสนุนการดาเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) เพื่อส่งเสริม บุคลากรให้มีสุขภาพดี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ลดปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย เชียงใหม่และเพิ่มศักยภาพในการทางาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต โดย มีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดาเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักหอสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดังนั้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบาลของมหาวิทยาลัยในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยง และช่วยในการเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมีศักยภาพในการดูแลตนเองและสามารถสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นาไปสู่การเตรียมเข้าสู่วัยสู่อายุอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป แนวคิดของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นจะให้เกิดการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจึงจัดให้มีโครงการ“อบรมแกนนาสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ” (CMU’s Health Volunteers Training) นี้ขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินผล: ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
LO1 : เพื่อพัฒนาแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความเครียด และ COVID-19 ได้
LO2 : เพื่อพัฒนาแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความเครียด และ COVID-19 ได้

เนื้อหาในหลักสูตร

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
  • บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วีดีโอรวม 01 ชั่วโมง 53 นาที
  • เวลาเรียนที่แนะนำ 1 ช.ม./สัปดาห์
  • Instructor-Paced
  • -
* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
กรุณา [ Login / Register ]