CMU MOOC

การเลี้ยงและดูแลม้าให้เหมาะสมกับประเทศไทยพื้นฐาน

Basic of Horse care in Thailand
CMU008
 • Target group

  General public

 • COURSE TYPE

  Self-paced

 • COMMITMENT

  2 hrs/week

 • CREDENTIAL

  None

ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าดังนั้น การจับจูงและควบคุมที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญ การดูแลทำความสะอาดม้าหรือการ Grooming โดยการกราดแปรงทำความสะอาดม้าและกีบม้าถือว่าเป็นความสำคัญพื้นฐานของการดูแลม้าเพื่อให้มีผิวพรรณสะอาดสุขภาพดี ในทางสัตวแพทย์การทำความสะอาดม้าที่ถูกวิธี ถือได้ว่าเป็นการป้องกันการเกิดโรคผิวหนัง และ เป็นการตรวจความผิดปกติที่อาจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก เอกสารประกอบการอบรมฉบับนี้ประกอบด้วยหัวข้อ การดูแลทำความสะอาดม้า หลักการจัดการคอกม้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ ในการจัดหาโรงเรือนที่เหมาะสม ที่มีองค์ประกอบของคอกม้าและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัยแก่ม้า รายละเอียดของการจัดการคอก การทำความสะอาดคอก การเปลี่ยนสิ่งปูรองนอน การกำจัดสิ่งปฏิกูล การป้องกันแมลงและสัตว์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและนำโรค รวมถึงการให้อาหารที่ถูกหลัก และการจัดการคนงาน ให้เหมาะสมกับงานในคอก รวมถึง การดูแลอุปกรณ์การขี่ม้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและยืดอายุของอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย อีกทั้งเป็นการลดอันตรายและการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับม้าจากการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ขี่ม้าอีกด้วย

ความรู้ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นศิลปะของการเลี้ยงม้า สำหรับสโมสรต่าง ๆ อาจมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือให้ม้ามีสุขภาพที่ดี กินดี อยู่ดีซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของการทำให้ม้ามีคุณภาพชีวิตดี ดังนั้น ดังนั้นเมื่อท่านได้เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนชนิดวีดีโอครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปฝึกปฏิบัติต่อไปในหัวข้อการทำความสะอาดม้าด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดอย่างถูกต้องรวมถึงการ เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดและการอาบน้ำม้าอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีรูปภาพใช้เป็นสื่อเพื่อให้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและมองเห็นภาพการทำงานที่แท้จริงเพื่อนำไปฝึกทางภาคปฏิบัติต่อไป หัวข้อ การจัดการคอกม้า การให้อาหาร รวมถึง การดูแลอุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการขี่ม้า และ ปัญหาที่ได้พบเจอได้บ่อยจากการใช้งานและสวมอุปกรณ์ขี่ม้าไม่ถูกต้อง หัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานความรู้ แก่เจ้าของม้าและคนเลี้ยงม้า ต่อไป

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถ
 • บอกวิธีจับจูงและควบคุมที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานได้
 • บอกวิธีการดูแล การทำความสะอาดม้า (Grooming) และการอาบน้ำม้าได้
 • บอกวิธีจัดหาโรงเรือน องค์ประกอบคอกม้า และการจัดบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัยแก่ม้าได้
 • บอกวิธีการดูแลอุปกรณ์การขี่ม้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้
 • บอกวีธีการให้อาหาร และการป้องกันโรคพื้นฐานสำหรับม้าได้

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าเจ้าของม้า และคนเลี้ยงม้าบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจ ประกอบอาชีพคนเลี้ยงม้า
CMU MOOC | Chiang Mai University

Information Technology Service Center, Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

053943855 ,053943820 ,053943856