CMU MOOC

การรู้สารสนเทศ

Information Literacy
CMU009
 • Target group

  General public

 • COURSE TYPE

  Self-paced

 • COMMITMENT

  2 hrs/week

 • CREDENTIAL

  None

การรู้สารสนเทศ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะการรู้สารสนเทศ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการสารสนเทศ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และการอ้างอิงสารสนเทศอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการใช้สารสนเทศในชีวิตประจำวัน ในการเรียน การสอน การวิจัย การทำงาน รวมถึงผู้ที่สนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
CMU MOOC | Chiang Mai University

Information Technology Service Center, Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

053943855 ,053943820 ,053943856