CMU MOOC

การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม

Intra Oral Radiology in Dental Work
CMU001
 • Target group

  General public

 • COURSE TYPE

  Self-paced

 • COMMITMENT

  2 hrs/week

 • CREDENTIAL

  None

กระบวนวิชาการถ่ายภาพรังสีในช่องปากเป็นวิชาที่ให้ความรู้แก่ทั้งผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการทางทันตกรรม และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุผลของการที่ต้องรับการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก รวมถึงการเตรียมตัวที่เหมาะสมก่อนเข้ารับการถ่ายด้วย

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถ
 • ทำงานการถ่ายภาพรังสีในทางทันตกรรมในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนวิธีการถ่ายในแบบต่างๆ ได้

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรมีความรู้อย่างน้อยใระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความสนใจ การถ่ายภาพรังสีในช่องปากทางทันตกรรม (Intra Oral Radiology in Dental Work) และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
CMU MOOC | Chiang Mai University

Information Technology Service Center, Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

053943855 ,053943820 ,053943856